Reglement TOPPLISTA

TOPPLISTA er Norges offisielle salgslister, basert på siste ukes salg hos ca. 70 forhandlere for musikk. Det inkluderer salg av fysiske produkter, nedlastninger og streaming. Grunnlagsdata innhentes i samarbeid med Nielsen Soundscan International og Ranger Computer Systems.

Salgslistene utarbeides av IFPI Norge AS og offentliggjøres på egen hjemmeside: Topplista.

Norges offisielle salgslister - reglement


1. Generelt

Norges offisielle salgslister, er de autoritative salgslistene for norsk plateindustri. Listene utarbeides ukentlig av IFPI Norge AS, basert på registrerte salgstall fra et større antall forhandlere. Listene publiseres hver fredag kl. 15.00 på Topplista.

 

2. Liste-meny

Basert på reelt salg til adekvate priser, utarbeides følgende lister:

a) Album Fullpris (Album Topp 40)
b) Singel (Singel Topp 40)

 

3. Spesialregler for de enkelte listene

a) - Album fullpris består av et samlet salg av fysiske, nedlastede og streamede album og skal kun bestå av produkter som har en gjennomsnittlig utsalgspris høyere enn de angitte prisgrenser (se pkt.6).

Repertoarmessig forutsettes det at storparten av spilletiden utgjøres av rene lydspor og at minimum 50% av lydsporene er musikk. Utgivelsen må inneha minst fem lydspor og/eller ha en varighet på minimum 20 minutter.
Listene omfatter ikke såkalte samlealbum eller DVDer.

b) - Singel består av et samlet salg av fysiske singler, nedlastede og streamede enkeltspor, og skal kun bestå av produkter som innenfor hver kategori har en gjennomsnittlig utsalgspris høyere enn de angitte prisgrenser (se pkt.6).

Fysiske singler skal kun bestå av lyd-/billedprodukter med en spilletid kortere enn 40 minutter. Nedlastede enkeltspor skal ha en varighet over 1 minutt. Salget av forskjellige mix-versjoner av samme innspilling akkumuleres som et produkt.
Salg av nedlastede produkter som bundles/pakker/EP godtas kun der en av låtene er hovedproduktet, og hvor dette er rapportert slik (jfr. pkt. 5).

 

4. Streaming

a) utregningsmodell album:
Totalt antall streaming (albumtracks) / 10 (gjennomsnittlig antall låter per album) = gjennomsnittlig antall streamede album.
Gjennomsnittlig antall streaming av album / omregningsfaktor (*) = antall streamede album som teller inn på listegrunnlaget.

b) utregningsmodell singel:
Totalt antall streaming (albumtracks) / omregningsfaktor (*) = antallet streamede låter som teller inn på listegrunnlaget.

*Grunnet konkurransehensyn går vi ikke ut med omregningsfaktoren.

 

5. Salgsdata

Alle forhandlere som er i stand til å rapportere foregående rapporteringsukes (fredag - torsdag) salg på en elektronisk tilfredsstillende måte inviteres til å delta i innrapporteringen til salgslistene. Det forutsettes at rapportørene til enhver tid holder seg informert om regelverket. Ved større endringer i regelverket sendes det ut felles informasjon.

Listene baseres på reelt salg til adekvat pris, i regi av rapporterende forhandlere, elektronisk registrert via kasseapparat. Innbefattet her er etterscannet salg fra mobile butikkfilialer, forutsatt at disse er bemannet av butikkpersonale og uten deltakelse fra plateselskapets stab. For nettbutikker og streamingtjenester gjelder salg til norske forbrukere registrert via et tilfredsstillende betalingssystem.
Innrapportert salg/streaming av utgivelser sluppet før offisiell releasedato, tas med i listegrunnlaget.

Der musikkprodukter selges i en pakke med et annet produkt godtas kun salg av pakker der musikkproduktet er hovedelementet.
Salg av nedlastede produkter solgt som pakke/bundle/EP rapporteres kun der en av låtene er hovedproduktet, og kun hovedproduktet rapporteres.
For nedlastede produkter medregnes kun ett kjøp av hvert produkt pr. kunde pr. uke.
Forhandler må innrapportere salg av et utvalg/flere enn en utgivelser.
Dersom salg til forbruker skjer direkte fra et selskap/distributør, så må selskapet/distributøren tilby minst 50% andre titler enn egne titler for å kunne rapportere til salgslista.

IFPI Norge AS vil hver uke kontrollere at det foreligger tilstrekkelig tallmateriale for å utarbeide listene. Det blir ikke foretatt vekting av geografiske områder eller butikktyper.

 

6. Prisgrenser

Fastsatte prisgrenser gjelder gjennomsnittlig utsalgspris hos detaljist, basert på det samlede innrapporterte salget av et produkt.

Album fysisk: NOK 75,-
Album nedlastet: NOK 45,-
Singel fysisk: NOK 10,-
Singel nedlastet: NOK 4,-

 

7. Listeutarbeidelse

Alle salgsdata for siste ukes salg av fysiske produkter rapporteres til og akkumuleres hos en kommunikasjonssentral (Ranger, GB). Etter feilkorreksjoner blir rådata med totale salgstall for hvert produkt oversendt IFPI Norge AS for utarbeidelse av prøvelister og endelige lister. Nedlastede produkter rapporteres direkte fra utsalgssted, via distributør eller annen hensiktsmessig rapportør. Streamede produkter rapporteres direkte fra streamingtjenestene.

Spesialkvalifiserte medarbeidere hos IFPI Norge AS kontrollerer hver uke prøvelistene (bl.a. på bakgrunn av innspill fra bransjen) med henblikk på å sjekke åpenbare uregelmessigheter og luke ut feilplasserte produkter. Deretter genereres de forskjellige listene automatisk via spesielle dataprogram.

Ved mistanke om juks eller manipulering av listene, eller der salget i én butikk avviker vesentlig fra salget i øvrige butikker, skal dette granskes nærmere av IFPI Norge AS og Ranger så langt tiden tillater det før deadline.
Foreligger det særskilt sannsynlighet for at juks og/eller manipulering har funnet sted, tas produktet ut av listen.
Videre behandling foregår normalt ved muntlige forhandlinger, hvor vedkommende artist/manager/plateselskap som er mistenkt for juks eller manipulering avgir forklaring.
Uttalelsen skal gi en fullstendig saksfremstilling og konklusjon.

 

8. Sanksjoner

Artister/Management/Plateselskaper som bidrar til juks med listene straffes med bøter eller utestenging fra listene av enkeltprodukt eller hele sin katalog.
Selskaper som ikke aksepterer idømte sanksjoner vil normalt bli utelukket fra listene for lengre tid.
Forhandlere som med overlegg jukser med rapporteringen kan miste sin rapporteringsrett.
IFPI Norge AS avgjør selv om kjennelsen skal offentliggjøres helt eller delvis, samt om det skal treffes spesielle tiltak for å gjøre uttalelsen alminnelig kjent, f.eks. via kunngjøring eller pressemelding.

 

9. Fornyet behandling

Beslutninger er endelige, men ny behandling kan kreves dersom det kan påvises saksbehandlingsfeil eller dersom nye og avgjørende momenter er kommet inn i bildet.

 

10. Ikrafttredelse

Disse vedtektene trådte provisorisk i kraft 23. oktober 1993, og er senere revidert 3. januar 1995, 19. juni 1996, 23. og 24. april 1997, 8. oktober 1997, 1. februar 2000, 3. juni 2004, 16. mars 2005, 26. september 2005, 17. januar 2006, 22. februar 2008, 1. juli 2009 og 1. november 2013.

 

11. Opphavsrett

I henhold til bestemmelsene i åndsverklovens §43 har IFPI Norge den ordinære eneretten til listene. Ettergjøring/ettertrykk uten tillatelse er forbudt.

 

Ønsker du å bli medlem i IFPI?

 
For å bli vurdert som medlem må følgende fremgå av søknaden:
 
  • Stiftelsesdato, organisasjonsnr og kontoradresse for plateselskapet
  • Beskrivelse av virksomheten og produksjoner/utgivelser
  • Beskrivelse av evt. medlemskap i parallelle foreninger i Norge eller utlandet
  • Virksomhetens omsetning i foregående år

Abonnere på lister uten medlemskap?

Er du ikke IFPI-medlem har du anledning til å abonnere på IFPI-Rapid for kr 7500,- per år.

  • Det vil ikke være mulig å kun kjøpe tilgang til enkelte moduler. 
  • Hvert abonnement kan maks settes opp med to mottakeradresser i samme virksomhet.
  • Det er ikke anledning til å videresende salgscharts, radiocharts, statistikk eller annet til noen andre enn ansatte i egen virksomhet.