Vi står ovenfor en aktiv vår

Kjære alle sammen.

Vi håpet jo alle å kunne ta imot 2021 med åpne armer og en betydelig bedre inngang på det nye året enn utgangen for 2020 ble. Men de gode tidene lar åpenbart vente på seg. Men vi går mot lysere tider, og konsert og festivallivet kommer tilbake! Inntil verden er normalisert så er det viktig å hegne om det som er bra også.

Kulturdepartementet legger friske midler på bordet til kulturlivet, og det vil også komme en ny kompensasjonsordning for 2021. Hvordan denne blir utformet vet vi ikke ennå, det eneste vi vet er at den nok ikke blir som kompensasjonsordningen for 2020. Og det jobbes også med en ny stimuleringsordning.

På det juridiske feltet står vi ovenfor en aktiv vår. Prop 53L om forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv (basert på CRM-direktivet) ble behandlet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i januar, og vi forventer en rimelig rask behandling frem til ferdig vedtatt lov. Loven regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner, slik som for eksempel TONO og Gramo, skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter når slike organisasjoner opptrer på rettighetshavernes vegne. Reglene skal sikre at forvaltningen skjer på en effektiv, betryggende og åpen måte. Forslaget til ny lov stiller krav til forvaltningsorganisasjonene, blant annet når det gjelder styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmenes medbestemmelsesrett. Reglene skal også legge til rette for og forenkle klarering av musikkrettigheter over landegrensene, for eksempel til nye, nettbaserte tjenester.

Av stor betydning for norsk musikkindustri er også DSM-direktivet (Digital Single Market-directive, eller Digitalmarkedsdirektivet som det heter på norsk) som nå har begynt sitt inntog i Norge. Digitalmarkedsdirektivet ((EU) 2019/790) har som formål å gjennomføre en ytterligere harmonisering av regelverket om opphavsrett og nærstående rettigheter i det indre marked, særlig når det gjelder digital og grensekryssende bruk av beskyttet innhold. Digitalmarkedsdirektivet omhandler blant annet den velkjente art 17 (Youtube-bestemmelsen) og bestemmelser for «rimelig vederlag for opphavere og utøvere» i artiklene 18 til 23. Kulturdepartementet ønsker skriftlige innspill fra sentrale aktører i bransjen og ber oss om å besvare utførlig på hele 77 spørsmål knyttet til innføringen av direktivet i norsk rett, og vil på bakgrunn av disse innspillene (med frist 26. mars) utarbeide høringsnotat. IFPI kommer naturligvis til å legge ned mye arbeid i å besvare spørsmålene slik at vi i størst mulig grad ivaretar våre medlemmers interesser.

Ut over det – ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål av noe slag. Inntil det jobber vi det vi kan med å sikre både deres rettigheter og inntekter på en best mulig måte i 2021.

Få også med dere pressekonferansen til Spellemann på fredag kl 12:30 på nrk.no.

Beste hilsen Marte